نمونه پرونده های وکالت انجام شده

نمونه پرونده های وکالت انجام شده

خواهان آقای محمدی

خوانندگان آقای علایی ۲ آقای محمودی ۳ آقای زراعی

خواسته :اعتراض ثالث اجرایی

در خصوص دعوای آقای محمدی به عنوان معترض ثالث اجرایی با وکالت بعدی آقای ابراهیمی به طرفیت آقایان محمودی با وکالت بعدی خانم باقری و آقای علایی و آقای زراعی نسبت به توقیف یک دستگاه خودروی سواری رنو ال ۹۰ به شماره انتظامی در پرونده کلاسه شعبه چهارم اجرای احکام مدنی شهر اصفهان به انضمام مطلق خسارات دادرسی از توجه به اوراق پرونده مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن نظر به اینکه حسب الا ظهار  خواهان بخشی از ثمن قرارداد خرید خودرو به موجب یک فقره چک به شماره... مورخ ..عهده بانک صادرات شعبه اصفهان پرداخت شده است که مستندی در این خصوص ارائه نشده است ست و پاسخ استعلام واصله از بانک ابتر مانده وقابل استناد نمی باشد ودیگر اینکه نخستین تاریخی که خودرو توسط خوا۶ان بیمه شده است در مورخ...یعنی دوسال پس از تاریخ خرید خوردو توسط وی ویک ونیم سال پس از توقیف سیستمی خوردو می باشد (حسب نامه مورخ..پلیس راهور)لذا وقوع مورد ادعای معترض ثالث را محرز ندانسته و توقیف به عمل آمده را قانونی محسوب و اعتراض را وارد نمی داند به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد اعتراض معترض ثالث اجرایی صادر و اعلام می گردد و رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

 


 

خواهان : خانم پریا

خوانده:آقای فرهاد

خواسته طلاق به درخواست زوجه(به دلیل محقق شدن بند ۷و۲ شروط ضمن عقد نکاح )

دلایل :۱_ارجاع به پزشکی قانونی ۲_تحقیقات محلی ۳-شهادت شهود عند اللزوم  ۴_درخواست استعلام از کمپ ۵_سند نکاحیه ۶_وکالت نامه وکیل

شرح :ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان لنجان

ا احتراماً اینجانب وکیل خواهان به استحضار می رساند موکل مطابق سند نکاحیه شماره ... در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ در دفترخانه شماره ...زرین شهر با خوانده محترم ازدواج کرده اند. حدود یکسال پس از عقد، موکل از اعتیاد خوانده به مواد مخدر صنعتی مطلع گردیده و متاسفانه زوج حدود سه سال است که بیکار است و  چندین مرتبه موکل همسرش را برای درمان به مراکز ترک اعتیاد برده اند ولی متاسفانه فایده ای نداشته است. و ترک اعتیاد نامبرده با وضعیت موجود امکان پذیر نمی باشد به طوری که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه غیر قابل تحمل ساخته است و دوام زوجیت موجب عسر و حرج موکله می باشد. لازم به ذکر است که طرفین در دوران عقد به سر می‌برند و زندگی مشترک خود را آغاز نموده اند. حال با توجه به ا بند ۷ و ۲ قسمت( ب )شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه محقق گردیده است و با عنایت به اینکه در صورت تحقق یکی از شروط به زوجه وکالت بلاعزل اوز داده شده تا پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه سازد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارم.

 


 

دادخواست

خواهان :آقای حسین

خوانده:ا_خانم فاطمه۲_آقای خلیل

خواسته :اخذ به شفعه(صدور حکم برتنفیذ واعمال اخذ به شفعه مقوم به ۲۱۰۰۰۰۰۰ریال وارزش منطقه ای ملک ۳۵۰۰۰۰۰ریال و مطالبه خسارات دادرسی

دلایل :۱_اظهارنامه ۲_شهادت شهود ۳-وکالت نامه وکیل ۴_اعمال مفاد ماده ۱۹۹ق.ا.د.م

شرح :ریاست محترم دادگاه شهر..

باسلام واحترام

به استتحضار عالی می رساند که موکل(خواهان)مالک یک قطعه باغ به مساحت دوهزار متر مربع واقع در صحرای معروف به باغ حاجی در روستای...از توابع شهر ..‌ می باشد که ملک مذکور در قسمت ممر ومجرا(مسیرتردد وراه آبیاری وهمچنین موتورخانه وچاه)با ملک خوانده ردیف اول به نحو اشاعه وشراکت قرار دارد.ونامبرده به عنوان شریک مشاعی موکل،مبادرت به انتقال ملک خویش به مساحت تقریبی ۱۲۰۰ متر مربع به انضمام لواحق آن من الجمله (حق مجری و ممر مشترک مشاعی باشخص موکل )به خوانده ردیف دوم می نماید فلهذا ازآن مقام محترم تقاضای صدور حکم مبنی برتنفیذ واعمال اخذ به شفعه نسبت به ملک ابتیاعی خواندگان ردیف دوم از خوانده ردیف اول که حسب اظهار نامه شماره.مراتب اعمال حق شفعه توسط موکل به خریداران ملک مذکور محقق گردیده است به انضمام محکومیت نامبردگان به انضمام مطلق خسارات دادرسی  وحق الوکاله وهزینه دادرسی مورد استدعاست.

 


 

موضوع :بهره برداری از چاههای آبی که مضر به مصالح عمومی باشد.

در خصوص اتهام آقای اخلاقی با وکالت  خانم باقری دایر بر بهره برداری غیرمجاز از چاه های آب های زیرزمینی موضوع کیفر خواست اصداری از دادسرای عمومی وانقلاب شهر...با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته شکایت اداره شاکی نحوه اظهارات متهم مبنی بر بهره برداری بیش از حد مندرج در مجوز ارتکاب جرم محرز ومسلم تشخیص داده شده لذا به استناد ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب ونظر به فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر متهم توجها به مواد۳۷و۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲و مصوبه هیات وزیزان در خصوص تعدیل جزای نقدی حکم به محکومیت متهم موصوف به پرداخت .‌‌.. ریال جزای نقدی  در حق صندوق دولت صادر و اعلام می نماید .لکن باتوجه به فقدان سابقه  محکومیت کیفری موثر دادگاه مستند به مواد۴۰،۴۶ ،۵۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اجرای تمام مجازات فوق را را به مدت دوسال تعلیق می نماید‌.ودر صورتی که محکوم در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد،قصاص یا تعزیر تا درجه ۷ شود علاوه بر مجازات معلق  نیز اجرا می شود.رای صادره حضوری وظرف ۲۰ روز قابل اعتراض  در محاکم تجدید نظر استان ..است.

 

 

سودابه باقری خولنجانی

سودابه باقری خولنجانی

0 نظر

نظر خود را ارسال کنید

در پاسخ

همین حالا تماس بگیرید !

جهت رزرو زمان مشاوره و حل پرونده های حقوقی تماس بگیرید.